top of page

"בשביל זה בחרו בי, כדי להחליט – לא?" – על מנהיגותו הפרשנית של המט"ק

המאמר עוסק בתפיסותיהם וחוויותיהם הפיקודיות-מנהיגותיות של מפקדי טנקים תוך ייצוג נקודת מבטם הייחודית, ובמהות הפיקוד במצבי לחימה שונים, כפי שהיא מתעצבת מול חוויות המפגש עם המציאות. תמונת מנהיגותם של המט"קים נידונה בהקשר למצבים המבצעיים המשתנים בהם פעלו חיילי צה"ל ומפקדיו החל מתקופה שקדמה למלחמת לבנון השנייה ועד לחודשים שאחריה (מאי עד דצמבר 2006).

המאמר מציג את ממצאיו של מחקר העוסק במנהיגות של הזוטר שבמפקדי חיל השריון – מפקד הטנק שאינו קצין. בתוך כך, נמצא במחקר שכאשר המט"ק נמצא בפעילות מבצעית בקו הביטחון השוטף ברצועת עזה, הוא מתאר חוויית ביטחון ומפגש את המציאות כשגרה. פרשנות זו מובילה לתפיסת תפקיד המדגישה את האוטונומיה שהוא מאפשר לעצמו בבחירת תפקידו כמפקד. במחקר נמצא שבניגוד לאופן שבו נוהגת הספרות המקצועית לתאר את המצבים בהם פועל הצבא כמצבים של עימות מוגבל מול מלחמה, אין מדובר בחלוקה דיכוטומית ואובייקטיבית של מצבי לחימה. במקום זאת, מדובר ברצף של חוויות רגשיות ושל פרשנויות שמבצע המט"ק בנוגע להקשרי הלחימה השונים.

מראות של מנהיגות- גיליון 03

כתיבה: גדי ביאליק והילה הראל


57 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page