top of page

הערכת מצב מנהיגות צבאית לשנת 2017

מה מעסיק את המפקדים בדרג הטקטי ובדרגי הביניים? ההנחה היא שהסיפורים והחוויות האישיות של המפקדים, מעבר להיותם מעניינים לכשעצמם, הם שיקוף של הסיפור הארגוני הצה"לי בעת הנוכחית. הם אלו שמעצבים את השיח הארגוני במקביל לשיח הפורמלי, ההצהרתי והממלכתי.

"הערכת מצב מנהיגות צבאית" מתבצעת במדור מחקר בביסל"מ מידי שנתיים, מזה כעשור. הערכת המצב מהווה כלי לזיהוי תפיסות עומק של מפקדים ובחינת השינויים וההתפתחויות בשיח המפקדים בדרג הטקטי ובדרגי הביניים. היא מתבססת על קבוצות מיקוד וראיונות עם מפקדים מכלל המערכים בצה"ל.

מבין הנושאים שעלו כמעסיקים את המפקדים ניתן לציין התפתחות של יחסים "חוזיים" בין צה"ל למשרתים ובין מפקדים לפקודים, התפתחות של תפיסה דואלית ביחס לשימוש ברשתות חברתיות, ערעור של הטוטאליות כמאפיין ארגוני וכמאפיין של המנהיגות הצבאית, עיסוק בדמות וערכים ועוד. המסמך דן לעומק בכלל התכנים שעלו מהמפקדים, ולמרות שהוא נעשה לקראת שנת העבודה של 2017 וחלו מאז התפתחויות (כדאי לפנות גם למסמך הערכת מצב מנהיגות לשנת 2019), הוא מומלץ לקריאה כחלק מתהליך היכרות עמוק עם הלבטים והאתגרים הייחודיים שנוצרים בהקשר המנהיגות בצה"ל.

כניסה למאמר המלא

כתיבה: שרית טובי


19 צפיות0 תגובות
bottom of page