top of page

הערכת מצב מנהיגות צבאית לשנת 2019

מה מעסיק את המפקדים בדרג הטקטי ובדרגי הביניים? ההנחה היא שהסיפורים והחוויות האישיות של המפקדים, מעבר להיותם מעניינים לכשעצמם, הם שיקוף של הסיפור הארגוני הצה"לי בעת הנוכחית. הם אלו שמעצבים את השיח הארגוני במקביל לשיח הפורמלי, ההצהרתי והממלכתי.

"הערכת מצב מנהיגות צבאית" מתבצעת במדור מחקר בביסל"מ מידי שנתיים, מזה כעשור. הערכת המצב מהווה כלי לזיהוי תפיסות עומק של מפקדים ובחינת השינויים וההתפתחויות בשיח המפקדים בדרג הטקטי ובדרגי הביניים. היא מתבססת על קבוצות מיקוד וראיונות עם מפקדים מכלל המערכים בצה"ל.

מבין הנושאים שעלו כמעסיקים את המפקדים ניתן לציין איזון ושילוב בין שירות לבין תחומי חיים נוספים, תחושה של היעדר עצמאות והשפעה – בחלק מהאיזורים והדרגים בארגון, מעורבות הורים, תקשורת ורשתות חברתיות, וערכים. המסמך דן לעומק בכלל התכנים שעלו מהמפקדים, והוא מומלץ לקריאה כחלק מתהליך היכרות עמוק עם הלבטים והאתגרים הייחודיים שנוצרים בהקשר המנהיגות בצה"ל.

כניסה למאמר המלא

כתיבה: שרית טובי וד"ר שני אלמוג112 צפיות0 תגובות
bottom of page