top of page

חוסן - הלכה ומעשה

כתיבה: שירצקי עדי, נבו יהודה, פולצ'ק טל


המאמר נועד להניח את היסודות לעיסוק בחוסן וחיזוקו בצבא היבשה.

בחלק הראשון המאמר עוסק במאפיינים של שדה הלחימה ומדגיש את חשיבות קיומו של החוסן לשם התמודדות מסתגלת ואפקטיבית במצבים קשים מאתגרים ומאיימים, ובמיוחד במצבי לחימה.

בחלקו השני עוסק במאמר בשרטוט קווי האפיון של החוסן ומקורותיו עבור הפרט (חייל, לוחם ,או מפקד) ועבור המסגרת הלוחמת. הכותבים מדגישים את הקשרים ההדדיים בין חוסן הלוחם המסגרת הלוחמת והמפקד ומתעכבים על תפקידיו של המפקד בחיזוק חוסן אנשיו כפרטים וכמסגרת הפועלת יחדיו בביצוע המשימה.

בחלק השלישי מציעים הכותבים מסגרת שיטתית לבניית תהליכי חיזוק חוסן במסגרת הכשרות לחיילים ולמפקדים ובמסגרת אימונים.

הקריאה במאמר מומלצת לכל מפקד שעסוק בסוגיית חיזוק חוסן אנשיו. בראש ובראשונה הוא מופנה לצבא היבשה, אך העקרונות התיאורטיים והמעשיים המובאים בו, רלוונטיים וברי שימוש גם בסביבות פעולה אחרות בצה"ל ובכלל.

קריאה מועילה!855 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page