top of page

מודל הלכידות

המודל מתייחס לתופעת הלכידות השלמה שמורכבת מלכידות משימתית וחברתית, מסביר מהם הגורמים עליהם רצוי שיקפידו המפקדים כדי לקדם לכידות משימתית ולכידות חברתית במסגרת, ואלו ערכים תומכים את היווצרות הלכידות. כמו כן מציין המודל מה ההשפעה החיובית לקידום לכידות במסגרת ומאילו השפעות שליליות מומלץ להיזהר. מודל הלכידות פותח בביסל"מ ב-2019 כחלק מתפיסת הלכידות המלאה, בשיתוף פעולה בין ביסל"מ לחיל החינוך ונלמד כבסיס התיאורטי למפקדים המגיעים עם יחידותיהם לשבוע הלכידות באשקלון.


555 צפיות0 תגובות
bottom of page