top of page

מנהיגות בצבאות זרים

החוברת שלהלן עוסקת במנהיגות ופיתוח מנהיגות בצבאות היבשה של ארצות הברית ובריטניה. מטרת החוברת להתחקות אחר מושגים ועקרונות תיאורטיים ויישומיים המנחים כיום את תפיסות המנהיגות ופיתוח המנהיגות בצבאות אלו. ללמידה מצבאות זרים שתי מטרות מרכזיות, והן שעומדות בבסיס עבודה זו. ראשית, איסוף והצגה של ידע רלוונטי ביחס למנהיגות ולפיתוח מנהיגות ובתוך כך: ידע על האתגרים העומדים בפני מפקדים בעת הנוכחית, על שיטות וכלים לפיתוח מנהיגות, על מודלים של מנהיגות ועוד. שנית, למידה מתוך השוואה. השוואה בין צבאות מלמדת כי צבאות שונים מבנים ומעצבים תפיסות שונות של מנהיגות ושל פיתוח מנהיגות בזיקה למשימות שלהם, למבנה הארגוני שלהם, לתרבות הארגונית וכו'. למידה מתוך השוואה מאפשרת לבחון את ההבניות הארגוניות של המנהיגות הצבאית ובמקרה הצורך אף "לפרקן" ולהציע אחרות במקומן.

לחוברת זו שלושה חלקים. חלק ראשון מציג ריכוז תמציתי של מושגים ועקרונות תיאורטיים ויישומיים המנחים כיום את תפיסות המנהיגות ופיתוח המנהיגות ואת פעולותיהם של מנהיגים בשני הצבאות – צבא ארה"ב וצבא בריטניה. זאת מתוך השוואה בין התפיסות המנחות את שני הצבאות. חלק שני עוסק במנהיגות ופיתוח מנהיגות בצבא ארצות הברית. חלק שלישי עוסק במנהיגות ופיתוח מנהיגות בצבא בריטניה.

כתיבה: תאיר קרזי-פרסלר
89 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page