top of page

מנהיגות ומורכבות: תקציר מאמר ושולחן עגול

מודלים של מנהיגות במאה האחרונה היו תוצרים של פרדיגמות ביורוקרטיות מן הסוג של "מעלה-מטה". המדע החדש מציע פרדיגמה שונה למנהיגות. פרדיגמה הממסגרת את המנהיגות כדינמיקה אינטראקטיבית מורכבת שמתוכה מתהווים תוצרים אדפטיביים, כגון למידה, חידושים, ויכולת הסתגלות. תקציר המאמר המובא כאן (פורסם במקום ב-Leadership Quarterly בשנת 2007) מפתח מסגרת למחקר חדש – תיאוריית מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות. זוהי פרדיגמת מנהיגות המתמקדת ומאפשרת לימוד, יצירתיות ויכולת הסתגלות של מערכות אדפטיביות מורכבות בסביבה של ארגונים מבוססי ידע.

לאחר תקציר המאמר מובא סיכום "שולחן עגול" שנערך בביסל"מ ועסק ברעיונות שעומדים בבסיסם של מנהיגות ומורכבות. בעת הנוכחית היכרות פרדיגמת המורכבות היא חשובה ומשמעותית להתמודדות עם התפקיד הפיקודי.


תרגום ועריכה: כרמית פדן


112 צפיות0 תגובות

Komentarai


bottom of page