top of page

מנהיגות מקרבת מרחוק

מאת: נגה הופמן-פלאם ותת-אלוף אמיר אבשטיין.


מנהיגות-מקרבת מרחוק הינה היכולת להניע פקודים ויחידות לאורך זמן לביצוע משימותיהם גם בהיעדר ממושך של פיקוד ומפגש פיזי בין המפקד לפקודיו. הנסיבות של השנים האחרונות הופכות את העדר המגע הפיזי לא רק להכרח אלא גם להזדמנות לעצב מחדש את הכלים של המנהיגות הבכירה.

ניתן לאפיין את המנהיגות מרחוק של דרג הפיקוד הבכיר באמצעות חלוקה לחמישה מימדים שונים הקשורים זה בזה ובחלקם אף נובעים זה מזה: מימד פיזי, מימד חברתי-תרבותי, מימד דינמי-רגשי, מימד סימבולי, ומימד תפקידי.


הכותבים מציגים מספר אתגרים של מנהיגות מקרבת מרחוק בצה"ל בקרב הדרג הבכיר ומציעים מספר כלים ליישום מנהיגות זו: כלים טכנולוגיים, קוגנטיביים וכלי פיקוד ומנהיגות.


540 צפיות0 תגובות
bottom of page