top of page

מנהיגות: מתכונה של פרטים לתכונה ארגונית


מנהיגות היא הסוגייה המדוברת ביותר בזירות העסקים השונות ובארגונים. על אף ההמולה הרבה סביב נושא המנהיגות לא קיימת הגדרה מקובלת למנהיגות, אין הסכמה רחבה באשר לשאלה כיצד ניתן לפתח מנהיגות וקיימת עדות נמוכה להשפעה של מנהיגות או של פיתוח מנהיגות על ביצוע ועל אפקטיביות. מסמך זה מביא סקירה תמציתית של תיאוריות שונות להסבר תופעת המנהיגות. אף שנראה כי מדובר בסקירה כרונולוגית ואבולוציונית של תיאוריות אין זה כך וניתן לראות חזרה על תיאוריות "ותיקות" בשנים מאוחרות יותר. לדוגמה: ברנס, איש מדע המדינה, כתב על מנהיגות מעצבת כבר בשנת 1978 ובאס פיתח מודל במנהיגות מעצבת על בסיס רעיונות אלו בשנת 1985. עם זאת גם בשנות ה-90 יש חזרה לדיון במודל המנהיגות המעצבת. בשנות ה-90 אף יש חזרה לדיון במנהיגות הכריזמטית של ובר.

הסקירה שלהלן מציגה את הקווים המאפיינים העיקריים של כל תיאוריה וכן את עיקרי חסרונותיה. כמובן שקצרה היריעה מלתאר את כל תיאוריות המנהיגות ועם זאת יש בתיאוריות המוזכרות כדי ללמדנו על ההתפתחות בחשיבה על מנהיגות. זוהי חשיבה המתאפיינת בתנועה: במעבר מראיית המנהיגים כבעלי התכונות הנדרשות והראויות למנהיגות ומראיית המונהגים כישות שלמה ואחידה שעליה הם פועלים ללא תלות בהקשר לעבר חשיבה שאיננה רואה את המנהיגות כתכונה הנמצאת בפרטים, איננה רואה במונהגים ישות אחת ומדגישה רבות את טבעה ההקשרי והאינטראקציוני של המנהיגות.

זהו מסמך בסיסי וחשוב כמבוא לתחום הידע של המנהיגות.

כתיבה: כרמית פדן


228 צפיות0 תגובות

תגובות


bottom of page