top of page

מנהיגות צבאית ומורכבות – הילכו שתיהן יחדיו?

מאפייניו הייחודיים של הארגון הצבאי – משימת הלחימה, חלוקת העבודה הברורה וההירככיה הנוקשה – מעלים שאלה ביחס להתאמה של פרדיגמת המורכבות למנהיגות הצבאית. סוגיה זו נבחנת במאמר הזה.

במאמר זה נבחנת מחדש התאמתה של פרדיגמת המורכבות לבחינת תופעת המנהיגות הצבאית תוך התמקדות במגבלות של פרדיגמת המורכבות בבואנו ליישם את עקרונותיה על המנהיגות בהקשר הצבאי. פרדיגמת המורכבות היא מערכת של רעיונות תיאורטיים המאפשרים לבחון תופעות ארגוניות, תהליכים ארגוניים ואירועים ארגוניים, והיא הפכה לפרדיגמה דומיננטית בשדה החשיבה הארגוני במרוצת השנים.

על מנת להתמודד עם שאלת ההתאמה והרלוונטיות של רעיונות המורכבות עבור המנהיגות הצבאית פונה כותבת המאמר לספרות האקדמית העוסקת במנהיגות צבאית, לכתבים צבאיים רשמיים ולכתבים של מפקדים העוסקים במנהיגות לצורך בחינה אינטגרטיבית של ממצאי מחקרים שנערכו בביסל"ם ועוסקים בהקשרים שונים של מנהיגות צבאית בעת הנוכחית.

מראות של מנהיגות- גיליון 05

כתיבה: שרית טובי


60 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page