top of page

פיקוד ומנהיגות בצה"ל – שיח מפקדים רב קולי


המאמר נכתב על בסיס עבודת מחקר שנערכה בשנת 2011 והתחקתה אחר השיח המתקיים בקרב מפקדים ביחס למנהיגות הצבאית. המחקר נעשה דרך ניתוח טקסטים שכוללים ראיונות וקבוצות מיקוד שנערכו עם מפקדים בדרג הטקטי: מ"מים, מ"פים וסא"לים. מיפוי מאפייני שיח המפקדים ביחס למנהיגות צבאית נעשה על ידי ניתוח אינטגרטיבי של הנושאים המרכזיים שהעלו המפקדים בראיונות ובקבוצות המיקוד. שיח זה מקפל בתוכו את סכמות החשיבה של מפקדים ביחס למנהיגות צבאית הנובעות מדפוסי הפעולה, מהאתגרים וממוקדי ההתמודדות המנהיגותיים הנדרשים ממפקדים, ומעצבים את תפיסותיהם ביחס למנהיגותם. למרות שהמאמר פורסם לפני כמעט עשור, הוא מדגים את החשיבות הרבה שיש לשפה ולמושגים בעיצוב דפוסי הפעולה ודפוסי המנהיגות של מפקדים.

המחקר מצא שמנהיגות צבאית איננה קבועה כי אם משתנה. מנהיגות צבאית פושטת ולובשת צורה בד בבד עם השתנות הסביבה הפנימית והחיצונית שבתוכה היא פועלת. מפקדים שונים מעניקים פרשנויות ומשמעויות שונות למושגים המזוהים עם מנהיגות צבאית. פרשנויות ומשמעויות שונות מעין אלה מצביעות על קיומם של תפיסות ומודלים שונים של מנהיגות צבאית בתוך הצבא.

מראות של מנהיגות- גיליון 04

כתיבה: כרמית פדן ושרית טובי


290 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page