top of page

תקציר: "אתגרי האמצע": תפישות תפקיד, פיקוד ומנהיגות בדרג הסא"ל

מסמך זה מציג ניתוח של האתגרים המקצועיים והפרסונאליים עימם מתמודדים מפקדים בדרגת סגן-אלוף, תוך התבססות על ראיונות עם מפקדים בדרגת אל"מ במסגרת אבחון עבור מרכזי הערכה המיועדים לסא"לים.

מתוך הראיונות עולים נושאים רבים הקשורים לדרג הסא"ל כעמדת ביניים בין דרגות הקצונה הבכירה לבין דרגות הקצונה הזוטרה, וביניהם - אתגרי דרג הסא"ל, המיומנויות והכישורים הנדרשים מהם, דפוסי הפעולה שלהם, אסטרטגיות ההתמודדות שלהם ועוד. הנושאים קובצו למספר תימות מרכזיות שנותחו משתי נקודות מבט - ניתוח מבני של פוזיציית הסא"ל כדרג ביניים וניתוח של התפיסות והחוויות המאפיינות את דרג הסא"ל.

המסמך מחולק לשלושה חלקים:

  1. סקירה תיאורטית קצרה המתמקדת בדרג הביניים בארגונים- אזרחיים וצבאיים.

  2. ניתוח התמות המרכזיות שעלו בראיונות. בחלק זה נבחנים האתגרים הייחודיים העומדים בפני דרג הסא"ל וכן המיומנות ואסטרטגיות הפעולה הנדרשות מדרג זה. ניתוח זה נעשה משתי נקודות מבט - ניתוח מבני של פוזיציית הסא"ל כדרג ביניים וניתוח של התפישות והחוויות המאפיינות את דרג הסא"ל. בתוך כך נבחנות המשמעויות של העמדה במבנית ושל התפישות והחוויות הנובעות מעמדה זו.

סיכום-משמעויות והצעות לבחינה נוספת.


כתיבה: שרית טובי


151 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page