top of page

מנהיגות בקרב אזרחים עובדי צה"ל

מטרתו של מחקר זה לבחון את תפיסות הפיקוד והמנהיגות בקרב האע"צים הנמצאים בתפקידי ניהול ביניים ואת תצורות המנהיגות, ההובלה וההנעה המאפיינות אותם. הצורך במחקר העוסק במנהיגות אע"צים נובע מתהליכים שונים בעת הנוכחית שמחייבים את צה"ל לאזרח תפקידים בהם שירתו עד כה לובשי מדים. המחקר מתמקד בסוגיות של פיקוד, מנהיגות וניהול בקרב האע"צים ומתוך נקודת המבט שלהם, מתוך החוויה שלהם כמנהלים בדרגי הביניים בצבא. ממצאי המחקר מתמקדים בתפיסות של האע"צים כלפי תפקידם בצה"ל – הן כעובדים והן כמנהלים ובתפיסותיהם ביחס להיבטי המנהיגות בתפקידם. ממצאי המחקר חושפים את תפיסת העבודה של האע"צים בצה"ל אשר מתהווה בציר שנע בין תפיסת העבודה כמשלח יד לבין תפיסתה כשליחות. ממצא נוסף, מתאר את תחושת הזרות של אע"צים במערכת הצבאית, בצד תחושת השייכות הגבוהה ליחידה. ממצאים נוספים מפורטים בהרחבה במחקר. כניסה למאמר כותבת המאמר: שרית טובי

מנהיגות בקרב אזרחים עובדי צה"ל
bottom of page