top of page

תפיסת פיקוד למג"ד

מהי תפיסת פיקוד?

תפיסת פיקוד היא ההבנה הסובייקטיבית של המפקד לגבי הדרך בה עליו לפעול, אשר מכתיבה את סגנון הפיקוד האישי שלו. תפיסת פיקוד עונה על השאלה "איזה מפקד אני / רוצה להיות?". התפיסה היא פועל יוצא של אישיותו של הפרט, ניסיונו, ערכיו, המודלים הפיקודיים שחווה והדרך בה מפרש את הציפיות ממנו. התפיסה נכרת, בין השאר, בערכים אותם המפקד מפגין, בשיטות הפעולה והחשיבה בהם המפקד עושה שימוש ובאופן בו הוא מתמודד עם אתגרים. תפיסת הפיקוד אינה מתייחסת לתפקיד מסוים, זהו החלק הקוהרנטי הנשמר אצל המפקד גם כאשר ההקשר משתנה. תפיסת פיקוד מתגבשת ומתפתחת לאורך החיים ולאורך השירות הצבאי.


תפיסת פיקוד מורכבת מארבעה ממדים:

הממד הערכי – הערכים שחשובים לי כמפקד ואדם.

הממד המקצועי – ההקשר המקצועי בו מתרחש הפיקוד, כלומר מה משמעויות המקצוע על הפיקוד?

הממד הבינאישי – האופן בו מתרחשים יחסי מפקד-פקוד במסגרת.

הממד הייחודי – במה אני כמפקד שונה מאחרים, מה מייחד אותי כמפקד?


מדוע חשוב לגבש תפיסת פיקוד?

ישנה חשיבות לכך שמפקד יבצע תהליך בירור של מרכיבי תפיסת הפיקוד משלוש סיבות מרכזיות:

1. תהליך גיבוש התפיסה יסייע למפקד טרם כניסתו לתפקיד הפיקודי, לשים זרקור על מה שחשוב לו ולתכנן את מימוש תפיסתו בתפקיד.

2. במציאות הצבאית הדינאמית והמסועפת מפקדים מוצאים עצמם באינספור דילמות יומיומיות. תפיסת פיקוד בהירה תסייע למפקד במיקוד, בעיקר בתהליך קבלת ההחלטות ותגביר את תחושת המסוגלות שלו לביצוע תפקידו. כמו כן מודעות לבחירות מייצרת הקלה ומצמצמת דיסוננס.

3. ככל שמפקד יהיה מודע יותר לתפיסותיו כך יוכל להרחיב את השפעתו על סביבתו. בדגש על החלטות רמה ממונה ועל רתימת פקודיו לכיוון הרצוי.


צילום: דובר צה"ל


שאלות מכווינות לגיבוש תפיסה פיקודית:

א. הממד הערכי

❑ מהם 3-4 הערכים המובילים אותך כאדם?

❑ מהם הערכים שמובילים אותך כמפקד?

ב. הממד המקצועי

❑ מה מאפיין את הסביבה המקצועית?

❑ כיצד התחום המקצועי בו אתה נמצא משפיע על אופן פיקודך?

ג. הממד הבינאישי

❑ "התחל כאשר הסוף בדעתך" – דמיין כיצד נראים ומתנהגים פקודיך במשימת הקצה שלהם, מה מאפיין אותם?

❑ כיצד נראים יחסי העבודה בינך ובין מפקדיך?

❑ כיצד נראים יחסי העבודה בין המפקדים שתחתיך לעצמם?

❑ כיצד נראה ומתפקד הכוח תחת פיקודך במצבי קיצון ? (לחץ זמן, משבר אמון בין חיילים למפקדים, בעיית מוטיבציה קשה בכוח ועוד)

ד. הממד הייחודי :

❑ מה הם הקווים האדומים מבחינתך? (סוגיות שחצייתם לא מאפשרת מבחינתך ליחידה להמשיך להתנהל כשגרה).

❑ מה מאפיין אותך כמפקד וייחודי לך, מה הערך המוסף שלך כמפקד?


על מנת לייצר מסמך פשוט ותמציתי שיהיה בהיר לך ולאנשייך, חבר באופן אינטגרטיבי את אבני היסוד הנגזרים מהשאלות מעלה. הן יהוו את תפיסת הפיקוד שלך.

 

ערכה וניסחה: הילה אילוז


1,057 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page