top of page

אבחון יחידה למג"ד

"אבחון" או "אבחנה" הוא מונח שנלקח מתחום הרפואה, מתוך הנחה שגם לארגונים יש סימפטומים חיוניים כמו דופק, טמפרטורה, לחץ דם וכד' שאבחנה בהם מעידה על מצב הארגון. ביצוע אבחון ארגוני הוא מיומנות פרקטית עבור המפקד שמטרתה לייצר תמונת מצב ארגונית יחידתית רחבה או תמונת מצב בתחום מסוים וספציפי ככלי תומך ומסייע בקבלת החלטות. מקובל לבצע אבחון ארגוני כחלק מהיערכות לשינוי ארגוני, אם כחלק מתהליך כניסה לתפקיד של מפקד יחידה חדש, או כחלק מתהליך שינוי משמעותי בארגון. תהליך האבחון כולל שלושה שלבים : הגדרת תחומי העניין- מה רוצים לבחון. איסוף המידע וניתוחו קביעת תכנית פעולה מודלים לאבחון ארגוני קיימים מודלים מגוונים לאבחון. כל מודל ממקד את המאבחן בעולמות תוכן ספציפיים להתבוננות ומציג סל שאלות לברור. בפוסט זה נזכיר שניים: 1. תפקיד – ארגון – סביבה מודל זה מאפשר להתבונן על התפקיד ועל ההקשר בו הוא מתבצע ואשר ממנו הוא מושפע. התפקיד: מה נחשב למשימות המרכזיות של תפקיד? מהו הידע, המיומנויות והכישורים הנדרשים לביצוע התפקיד בהצלחה? מהם הקשיים הצפויים בו? הארגון: מהן משימותיו המרכזיות ? מהן נקודות החוזק והחולשה הבולטות? מהם האתגרים המרכזיים שניצבים בפניו? איזו תרבות משתקפת בו? מה הרוח בו? הסביבה: מי הם ה"לקוחות" ו"הספקים" של הארגון ומה המאפיינים העיקריים שלהם? מי הם גורמי הממשק העיקריים של הארגון ומה המאפיינים העיקריים שלהם? מה היא מידת ההתאמה של "תוצרי" הארגון לצרכי ה"לקוחות"? 2. חוזקות, חולשות, סיכונים, הזדמנויות- SWOT כלים ושיטות לאבחון שיחות אישיות קבוצות מיקוד שאלונים תצפיות קריאת חומרים דגשים למפקד לביצוע אבחון מיטבי קביעת גבולות האבחון- כמות הנושאים, סדר עדיפויות, זמן. להגיע פתוח ולנסות לנטרל הנחות מוקדמות שאתה מחזיק על היחידה / המפקד. להשקיע בבחינת "הקיים " ולא רק ב "מה חסר". אבחון הוא התערבות והתמקמות- מפקד משפיע דרך השאלות ששואל האנשים איתם נפגש... הכל נתון לפרשנות. מומלץ לראיין דמויות עבר ומילואימניקים שלא מחויבים להיררכיה ולפוליטיקה העכשוית. העזר ביועץ ארגוני ובכלים שברשותו- שאלונים וסוקרים. לשים לב להלימה בין הפורמאלי (המוצהר והמתוכנן) לבין הלא פורמאלי (מה שקורה בפועל). ערכה וניסחה: יעל לוי

אבחון יחידה למג"ד
bottom of page