top of page

אתגרי המנהיגות של חיל המשטרה הצבאית ומפקדיו

אתגרי המנהיגות של המפקדים בחיל המשטרה הצבאית נובעים מהפער בין החזון של החיל העוסק בערכים, אתיקה וטוהר לבין מציאות שלחיכוך יומיומי עם התנהגויות לא נורמטיביות, התפקיד הפסיכולוגי של החיל וגבולות סמכויותיו בשמירה על חוסנו המוסרי של הצבא . חיל המשטרה הצבאית הוא המסכות המקצועית הראשית בצה"ל בתחומי התעבורה, המשמעת, הכליאה והבידוק הבטחוני במעברים. החיל פועל מתוך צה"ל, בכפוף אליו ומחיל את סמכותו עליו. עובדה זו מייצרת מורכבויות רבות סביב מימוש ייעודו של החיל, אשר בחלקן הן מנהיגותיות. המאמר נכתב מתוך הכרה בחשיבות תרומת חיל המשטרה הצבאית לחוסנו של צה"ל, לאור הסוגיות הערכיות המעסיקות אותו בעת כתיבת המאמר – אשר ממשיכות להיות רלוונטיות ואף להתעצם גם היום. במאמר שלוש טענות מרכזיות, המתייחסות לאתגרי המנהיגות הייחודיים לחיל המשטרה הצבאית: ראשית, ישנם אתגרים מנהיגותיים הנובעים מהפער הקיים בין חזון החיל וייעודו, לבין המפגש עם המציאות עמה מתמודדים המפקדים. שנית, לחיל יש תפקיד פסיכולוגי בצה"ל, ממנו נגזרות ציפיות המשפיעות על תפקודו, לא פחות מאשר תפקידו הפורמלי. שלישית, הפרקטיקה המרכזית של החיל והמשימות הנגזרות ממנה, משפיעות על דפוסי המנהיגות. המאמר פורסם בגיליון 2 של כתב העת "מראות של מנהיגות" באפריל 2010. כניסה למאמר המלא כתיבה: שולה דלה-פרגולה

אתגרי המנהיגות של חיל המשטרה הצבאית ומפקדיו
bottom of page