top of page

האתגרים המרכזיים של מ"פ המילואים – ממצאים מתוך אבחון תפקיד המ"פ במילואים

המאמר ממפה אתגרים מרכזיים של תפקיד המ"פ במילואים – בעיית מוטיבציה, בעיית משמעת, מחסור בסגל איכותי, בעיות מקצועיות ועוד. המאמר מציע דרכי פתרון שכיחות כפי שעולים מהראיונות עם מפקדים במילואים – חלוקה של משימות לפי אופי החיילים, יצירת גרעין איכותי שמהווה את חוט השדרה המרכזי של הפלוגה, מפגשי סגל בין האימונים ועוד.

האתגרים המרכזיים של מ"פ המילואים – ממצאים מתוך אבחון תפקיד המ"פ במילואים
bottom of page