top of page

המנהיגות של המ"מ המצטיין בצה"ל

המאמר "המנהיגות של המ"מ המצטיין בצה"ל" מבוסס על מחקר שנערך בביסל"ם על ידי אורי לנדאו ואליאב זכאי בתחילת שנות ה-90, יחד עם המחקר החשוב על מאפייני המג"ד המצטיין. למרות שמדובר במחקר "היסטורי" הוא ממשיך להיות חשוב ורלוונטי גם בעת הנוכחית. המחקר הוא מקיף ביותר וכלל תצפיות וראיונות עם המ"מים כמו גם שותפי התפקיד שלהם (מג"ד, מ"פ, מ"כים וחיילים). המחקר מציג מושגים מרכזיים בתחום המנהיגות ולכן הוא מעניין לקריאה גם מתוך הזווית של למידה של מודלי מנהיגות בסיסיים שמאפיינים את דרג הזוטר של הפיקוד – שהוא דרג משמעותי מאוד בשדרת הפיקוד בשדה ולכן יש חשיבות להבנה מעמיקה יותר של האתגרים והמאפיינים של דרג זה. מבדיקה של מאפייני המנהיגות של שלושים קצינים מצטיינים, שבחרו מג"דים ביחידות שדה סדירות, עולה, כי המרכיב הדומיננטי במנהיגות המ"מ המצטיין הינו מנהיגות מעצבת. כן, מגלה המ"מ המצטיין יכולת גבוהה גם כמנהיג מתגמל. מנהיגות מעצבת אפיינה את המ"מים המצטיינים ביחידות מובחרות ובפלוגות טירונים. מידה מסוימת של מנהיגות מעצבת נמצאות בחילות הטכנולוגיים. בפלוגות רובאים בלטה המנהיגות המתגמלת. כניסה למאמר המלא כתיבה: אורי לנדאו ואליאב זכאי

המנהיגות של המ"מ המצטיין בצה"ל
bottom of page