top of page

השילוביות בצה"ל: אחד בפה ואחד בלב

המאמר להלן אשר פורסם בכתב העת 'מערכות' עוסק בשילוביות בין-זרועית. הש ילוביות הבין-זרועית היא תפישה ארגונית שפותחה כמענה למורכבות ההולכת וגדלה של שדה הקרב המצריכה פעולה משולבת במבנה רב-זרועי. היא מיועדת להגדיל את מרחב האפשרויות ואת היכולת לפעול באופן יעיל ורלוונטי מול אתגרים קיימים ומתהווים ובעיקר ליצור את שילובי הכוחות הנכונים כך שבכל זמן נתון תהייה התאמה וייווצר מיצוי מיטבי של הכוח למשימתו. מטרת המאמר הנוכחי היא לבחון את האופן שבו רעיון השילוביות הבין-זרועית מיושם הלכה למעשה על ידי מפקדים בדרג הטקטי בצה"ל. זאת, באמצעות זיהוי תהליכי עבודה, דפוסי פעולה ומנגנונים מבניים, ארגוניים ואחרים המתהווים "בשטח" והמתקיימים בזמן לחימה ובהכנות לקראתה. עוד ינסה המחקר הנוכחי למפות את המשמעויות לתחום המנהיגות הצבאית הנובעות מלחימה במבנה רב-זרועי. זאת, מתוך הבנה שמנהיגות מפקדים משוקעת בתוך מבנים, דפוסים והגיונות פעולה. בהתאם, הבנות ארגוניות שניתן להפיק בתהליך המחקר משמשות כתשתית לפיתוח הבנות עדכניות ורלוונטיות לתחום המנהיגות הצבאית בכל הקשור לאתגרים ולמוקדי ההתמודדות העומדים לפתחם של מפקדים בדרג הטקטי בפעולה משולבת במבנה רב-זרועי. כניסה למאמר המלא כתיבה: כרמית פדן ושרית טובי

השילוביות בצה"ל: אחד בפה ואחד בלב
bottom of page