top of page

זהות וזהות קצינית: תהליך פיתוח הזהות בקורס קצינים – מסמך יסוד

תהליך הכניסה לעולם הקצונה אינו רק מעבר תפקיד, אלא מעבר דרג - מעבר לקבוצת השתייכות חדשה בעלת מאפיינים, דרישות נורמטיביות ואתוס ייחודיים, כמו גם ייחוסים וציפיות ייחודיים שמושלכים לגביה מהסביבה. במובן העמוק, מעבר זה כולל שינוי זהותי – הצוער הינו אדם במצב ביניים, בתהליך 'רכישת' הזהות הקצינית. בסיומו של תהליך זה, האדם הינו בעל תחושה פנימית של שייכות לקבוצת הקצינים, ומתוך שייכות זו מגיעה המחויבות לסטנדרטים שלה והיכולת לייצג אותה. החיבור נדרש להיות זהותי נוכח הטוטאליות הנדרשת במסגרת הצבאית בכלל, וכקצין בפרט. ככל שהזהות כקצין תהיה מגובשת יותר, כך יצליח הקצין הצעיר לממש את תפקידו ולהוות דמות מנהיגותית לפקודיו. כותבי המסמך מספקים תשתית ידע בנושאים של תהליכי התפתחות זהות אישית, תהליכי רכישת זהות קולקטיבית – כדוגמת הזהות הקצינית, ותפקידים אפשריים של מסגרות חינוך והכשרה, כגון בה"ד 1, בתהליכים אלו. בנוסף, הכותבים מציגים תובנות בנוגע למהות הזהות הקצינית, תהליכי רכישת הזהות הקצינית המתרחשים בבה"ד 1 ותפקידי המערכת וסגל ההכשרה בסיוע לתהליכים אלה. לבסוף, מציעים הכותבים כיווני מחשבה ונקודות להמשך בחינת ההכשרה בבה"ד 1 מנקודת המבט של פיתוח זהות. החלק הראשון של המסמך מציג תיאוריות מרכזיות בנושאי זהות וזהות קולקטיבית, תהליכי התפתחותם ודרכים לפיתוחם. בחלק זה מוצגים מונחים ומושגים שמהווים 'השפה' שבעזרתה יוצג החלק השני, בו נבחנים תהליכי רכישת הזהות הקצינית, בהקשר הייחודי של בה"ד 1 ועל בסיס מאפייני המסגרת ומורכבותה. כניסה למאמר המלא כתיבה: טל בן עמי וד"ר רוני פרדו

זהות וזהות קצינית: תהליך פיתוח הזהות בקורס קצינים – מסמך יסוד
bottom of page