top of page

מיחידים ליחד – אורות וצללים: עיון מחדש בסוגיית הלכידות הצבאית

המאמר סוקר את מושג הלכידות, כמרכיב מרכזי בבניית מסגרת מילואים. בתוך כך מוצג ניתוח מושגי של "לכידות", ממצאים מרכזיים ממחקרים העוסקים בלכידות היחידה הצבאית, ודן בשאלה ממה מושפעת הלכידות ועל מה היא משפיעה.

מיחידים ליחד – אורות וצללים: עיון מחדש בסוגיית הלכידות הצבאית
bottom of page