top of page

מנהיגות בארגונים מודרניים

מה אנחנו יכולים ללמוד מתיאוריה מתחום הפסיכולוגיה האבולוציונית על מנהיגות בארגונים מודרניים? תקציר המאמר המובא כאן פורסם בשנת 2020 בכתב העת The Leadership Quarterly. המאמר דן בתיאוריית האסטרטגיה הכפולה אשר מנתחת את האופן שבו מנהיגים מגיעים לפסגת הפירמידה – דרך הפגנת דומיננטית כלפי אחרים או דרך מתן ערך לסביבה. במובן זה, הקריאה במאמר מעוררת מחשבה בנוגע לתהליך שבו מנהיג הופך למנהיג. המאמר אינו עוסק במחקר אמפירי ממש אלא דן באופן תיאורטי באופנים שבהם התיאוריה הזו יכולה להשתלב עם תיאוריות מובילות בתחום חקר המנהיגות. החשיבה על שילוב אינטגרטיבי של תיאוריות שונות בתחום המנהיגות היא תרגיל מחשבתי חשוב ומעניין. לחצו לכניסה למאמר המלא

מנהיגות בארגונים מודרניים
bottom of page