top of page

מנהיגות ודינמיקה קבוצתית בעקבות מפגש עם המוות

מפגש עם מוות של חבר צוות מביא עמו אתגרים והתמודדויות המשפיעים על הדינמיקה הקבוצתית והמנהיגות ביחידה. המסמך המובא כאן עוסק בהשפעותיו של מוות פתאומי ביחידה על התנהגות קבוצתית והאופן שבו מנהיגות באה לידי ביטוי במצבי קיצון. ממצאי הפרק התבססו על תצפיות שנערכו על יחידה צבאית של צבא אוסטרליה, במסגרת משימת "peacekeeping". הפרק מבקש לבחון את ההשפעה ה"משבשת" שיש למוות, פרקטיקות ואסטרטגיות להתמודדות עמו כמו גם ריטואלים חברתיים. לבסוף, מציע הכותב מספר המלצות לפיתוח מנהיגות הנוגעות להתמודדות עם מוות וסיטואציות קיצוניות. בהקשרים נוכחיים, מאמר זה מהווה נדבך חשוב בהתמודדות עם לחימה מתמשכת וההשפעה של מפגש עם המוות על היחידה האורגנית ומפקדיה. על אף שישנם הבדלים בין הצבאות ובין המשימות המתוארות בפרק זה והמשימה הצה"לית הנוכחית, לדברים המובאים בפרק זה יש את הפוטנציאל לתרום לסוגיית המוות ביחידה הצבאית. לצפייה במאמר המלא

מנהיגות ודינמיקה קבוצתית בעקבות מפגש עם המוות
bottom of page