top of page

מנהיגות וטרנספורמציה דיגיטלית

עבודה זו עוסקת ב טרנספורמציה דיגיטלית (ט"ד) בצה"ל ונגזרותיה לתחום המנהיגות . למסמך שני חלקים עיקריים. החלק הראשון הינו סקירת ספרות בנושא טרנספורמציה דיגיטלית . חלק זה נועד לספק תשתית תיאורטית אשר כוללת את הרקע לעלייתה של הטרנספורמציה הדיגיטלית בעת הנוכחית, האופן שבו ארגונים אזרחיים וצה"ל מתארגנים ומתמודדים עם אתגרי הט"ד וזרקור על המשמעויות שיש לט"ד עבור תחום המנהיגות. החלק השני של המסמך כולל ממצאים מ מחקר שדה שנערך בביסל"מ במהלך שנת 2019 ובחן תפיסות מפקדים ומומחי תוכן בנושא ט"ד בצה"ל במטרה להבין את התפיסות והעמדות שלהם. עולה כי מתקיימת בקרב המפקדים תפיסה אמביוולנטית בנוגע לט"ד. מחד הבנה ש-"זהו העתיד" וכי העתיד כבר כאן, ולכן אין ברירה אלא להקדיש משאבים וקשב לקידום תהליכי ט"ד. מאידך, עולות שאלות עומק בנוגע למסוגלות של הארגון הצבאי (האם אנו צבא טכנולוגי?) ובתוך כך המסוגלות שלהם עצמם כמפקדים, לבצע טרנספורמציה. כניסה למאמר המלא כתיבה: שני אלמוג, גלי הר-לב ומור אבישי

מנהיגות וטרנספורמציה דיגיטלית
bottom of page