top of page

ניהול קבוצת עמיתים מרחוק

קבוצת עמיתים הינה קבוצה של אנשים באותו הדרג שמתכנסת לצורך למידה. לרוב ממונה מוביל לקבוצה (מפקד / מנהל / מנחה) שאמון על הדרכתה והובלתה. בתקופת הקורונה, בשל ההנחיות למניעת התפשטות המחלה, לעתים יש להוביל את הקבוצה מרחוק. הטקסט המצורף ממפה את האתגרים הקיימים לניהול של קבוצת עמיתים מרחוק ומציע כלים להתמודד עמם.

ניהול קבוצת עמיתים מרחוק
bottom of page