top of page

סדנת מעבר לאימון מתקדם

חוברת זו נועדה לסייע לך, המ"פ, בתהליך המעבר של הפלוגה משלב הטירונות לאימון המתקדם. כניסה לחוברת

סדנת מעבר לאימון מתקדם
bottom of page