top of page

סקירת ספרות בנושא מנהיגות צבאית וטרנספורמציה דיגיטלית

הטרנספורמציה הדיגיטלית כבר כאן, והיא כאן כדי להישאר. קצרה היריעה מכדי לפרט את כלל ההשלכות שיש לטרנספורמציה הדיגיטלית על פרטים וארגונים. בתוך כך, ברור כי המנהיגות משנה את פניה ומתעצבת בהתאם לתהליכי הדיגיטציה ובמקביל היא גם מעצבת בעצמה ומשפיעה על האופן שבו הטרנספורמציה נראית הלכה למעשה בארגון. הטרנספורמציה הדיגיטלית משפיעה על מערכות היחסים, דפוסי הפעולה, האופן שבו נוצרת השפעה בארגון ועוד ועוד. כל אלה הם אבני הבניין של המנהיגות הצבאית. הסקירה המובאת כאן מתבססת על מגוון חומרים מהשנים האחרונות אשר עוסקים בהיבטים שונים של הטרנספורמציה הדיגיטלית בשדות ארגוניים רחבים. הסקירה כוללת הן מאמרים אקדמיים והן מאמרים מהעיתונות הפופולרית, מתוך הבנה שיש טעם לחבר בין סוגים שונים של ידע. כמו כן, מתבססת הסקירה הן על חומרים שנכתבו מחוץ לצה"ל והן על חומרים פנימיים תחת ההנחה שיש קווי דמיון בין צה"ל לבין ארגונים אחרים אך כמובן גם תרבות ומאפיינים הייחודיים לצבא. כניסה למאמר כתיבה: מור אבישי, גלי הר-לב הנחייה: ד"ר שני אלמוג

סקירת ספרות בנושא מנהיגות צבאית וטרנספורמציה דיגיטלית
bottom of page