top of page

על סוד הימשכותם של מונהגים למנהיג

המאמר שנכתב על ידי פרופ' מיכה פופר, בוחן מה יש בליבם ובמוחם של אנשים הגורם להיות להיות "מועדים" להשפעות של מנהיגים? השאלה הנידונה במאמר אינה מדוע מנהיגים משפיעים, אלא מדוע מונהגים מושפעים. לא רק שאין זו שאלה זהה, ניסוחה באופן כזה פותח התבוננויות להצגת הארות שאין נדונות בספרות המעמידה את המנהיגים במרכז הדיון. כשם שלתופעת המנהיגות יש מקורות מגוונים וביטויים שונים, כך הוא הדבר לגבי התיאוריה על מונהגים. מונהגים מושפעים ממנהיגים בכל הדרגים והנסיבות, אך תהליכי ואמצעי ההשפעה אינם בהכרח זהים. רק כאשר אלומת אור מכוונת אל המונהגים ניתן לבחון את מקורות המשיכה אל מנהיגים שונים במצבים שונים. בחלקו הראשון של המאמר מוצגים הסברים כלליים הדנים בסוד המשיכה של מונהגים אל מנהיג. על בסיס הסברים אלה, מוצג בחלקו השני של המאמר "מיפוי" מדויק יותר העוסק בכמה ניבויים ממוקדים של משיכת מונהגים אל סוגים ספציפיים של מנהיגים. כניסה למאמר המלא כתיבה: פרופ' מיכה פופר (פורסם במראות של מנהיגות, גיליון 02)

על סוד הימשכותם של מונהגים למנהיג
bottom of page