top of page

פרקטיקות ליצירת לכידות מרחוק

לעיתים נאלצים מפקדים לשמור על לכידות המסגרת גם כאשר היחידה אינה מרוכזת יחד, זה יכול לקרות בתקופות אימונים והכשרות, בתקופות תעסוקה מבצעית או לחימה וגם במצבים ייחודיים אחרים דוגמת ימי הקורונה. בטבלה המצורפת מרוכזות הצעות לפעילות עבור המפקד שיסייעו ביצירה וקידום לכידות במסגרתו גם מרחוק. הפרקטיקות לקידום לכידות חברתית מאוגדות תחת ראשי התיבות מתח"ם: יצירת מכנה משותף במסגרת, תקשורת טובה וחוויות משותפות. הפרקטיקות לקידום לכידות משימתית מאוגדות תחת ראשי התיבות מת"ח א"ב: לשים את המשימה במקום הראשון, להדגיש את התגמול שבהשתייכות למסגרת, לספק חוויית הצלחה במשימות, לקדם אופן מוסכם לביצוע המשימה וייצר בהירות ביחס למשימה המשותפת.

פרקטיקות ליצירת לכידות מרחוק
bottom of page