top of page

פרקטיקות לקידום לכידות במסגרת

בטבלה המצורפת מפורטות הצעות לפעילות עבור המפקד שיסייעו בקידום לכידות במסגרתו. הפרקטיקות לקידום לכידות חברתית מאוגדות תחת ראשי התיבות מתח"ם: יצירת מ כנה משותף במסגרת, ת קשורת טובה ו ח וויות מ שותפות. הפרקטיקות לקידום לכידות משימתית מאוגדות תחת ראשי התיבות מת"ח א"ב: לשים את המשימה ב מ קום הראשון, להדגיש את ה ת גמול שבהשתייכות למסגרת, לספק ח וויית הצלחה במשימות, לקדם א ופן מוסכם לביצוע המשימה וייצר ב הירות ביחס למשימה המשותפת.

פרקטיקות לקידום לכידות במסגרת
bottom of page