top of page

קציני חיל כמקרה פרטי של פיקוד בכיר בצה"ל: אתגרים, מאפיינים והבנות

מסמך זה עוסק במנהיגות קציני החיל בצה"ל, במטרה להרחיב את הידע המד"הי על דרג התא"ל כפיקוד בכיר ולאפיין את האתגרים היחודיים של קצין החיל. כותבי המסמך מסמנים את אתגרי המנהיגות של קציני החיל בבניין הכוח החילי בשגרה ובחירום כמו גם האתגרים המנהיגותיים הנובעים מהמבנה הארגוני שבתוכו פועלים קציני החיל. מבין האתגרים של קצין החיל ניתן למשל לציין: ביצוע תהליכי בניין כוח בהתאם לאתגרי העתיד – מיפוי האתגרים המקצועיים במציאות העתידית, ויצירת "סדר יום אסטרטגי" עבור החיל בראשו הוא עומד; רתימת המערכת הארגונית למציאות העתידית הרצויה, ולא רק לעסוק באופן פרטני בכל אבני בניין הכוח, אלא גם לפעול לאינטגרציה מיטבית ביניהן. לאחר מכן, מפרטים כותבי המסמך על אודות השונות בין החילות בצה"ל ומשמעותה למנהיגות קציני החיל. בתוך כך עלו הבדלים בעיקר בנושאים של מוטיבציה לתפקיד, הניסיון בחיל, וכמות החילות תחת מפקדת העל. שני נושאים בהם קיים דמיון רב בין קציני החיל הינם תחושת הבדידות בתפקיד, והצורך במשך תפקיד ארוך. לבסוף, עוסקים כותבי המסמך בפרקטיקות המנהיגותיות אליהן נדרשים קציני החיל על מנת להתמודד עם הפער מובנה בין אחריותם לבניין הכוח החילי לבין סמכותם לממש אותה. כניסה למאמר המלא כתיבה: רום לירז ושרית טובי

קציני חיל כמקרה פרטי של פיקוד בכיר בצה"ל: אתגרים, מאפיינים והבנות
bottom of page