top of page

שחיקה ומנהיגות: סקירה תיאורטית

מטרת המסמך המובא להלן הינה סקירת היבטים שונים הנוגעים לשחיקה, הן במרחבים תעסוקתיים והן בהיבטי מנהיגות וצבא. סקירה זו מבוססת על מאמרים בנושא שחיקה בארגונים אזרחיים, במגזר הציבורי ובצה״ל. המסמך עוסק באופי השחיקה, מאפייניה, הגורמים התורמים להיווצרותה כמו גם גורמי חוסן ומניעה. לסיום, ישנה התייחסות להיבטי המנהיגות והשחיקה, כמו גם למחקרים שונים של שחיקה בצה״ל. אנו רואים חשיבות רבה בהתייחסות לשחיקה בצה״ל – הן בהיבטי שחיקה בקרב פקודים והן בקרב מפקדים. במרחב הצבאי, לשחיקה יש השפעה על לכידות, רווחת המשרתים ועל עמידה במשימה הצבאית. לצפייה במאמר המלא

שחיקה ומנהיגות: סקירה תיאורטית
bottom of page