top of page

תפקיד מג"ד המילואים – מסקנות מראיונות עם מג"דים במילואים

המאמר מתאר את המאפיינים של מג"דים במילואים, כפי שעולה מראיונות עמם - אורח חיי המג"דים, המוטיבציה שלהם והסביבה התומכת שלהם; את הבעיות המרכזיות עמם הם מתמודדים – כוח אדם, מוטיבציה והתייצבות, בניין הכוח, הקשר עם המערכת הצבאית ואת הפתרונות שהם מספקים לבעיות אלו – בניית הגדוד כמשפחה, שיתוף ותיקי הגדוד בהתלבטויות, הקמת מטה טוב וקביעת ערכים מרכזיים.

תפקיד מג"ד המילואים – מסקנות מראיונות עם מג"דים במילואים
bottom of page