top of page

תקשורת בין אישית

למה זה חשוב? מרכיב מרכזי בתפקיד המפקדים בצה"ל הוא קיום יחסי גומלין תקינים עם פקודיהם, מפקדיהם, עמיתיהם ושותפי התפקיד האחרים שלהם. מפקדים נדרשים לשוחח, להקשיב ולהעביר מסרים על מנת לרתום, להשפיע ולתת את המענה המותאם. מיומנויות בין אישיות יכולות לקדם או לפגוע במוטיבציה למשימה, ברמת המחויבות של האנשים וכו/. בתהליכי תקשורת עוברים מסרים מאדם (מוען) לאדם (נמען), כפי שמודגם בתרשים הבא: לעיתים, מסיבות שונות, המסרים אינם נקלטים אצל הנמען באופן שבו המוען ביקש להעביר את המסר. ניתן לקרוא לשיבוש זה בהעברת המסר "קצר בתקשורת". "קצר בתקשורת" יכול לנבוע מסיבות רבות - השפה או הסגנון בהם משתמשים, היסטוריה של מסרים קודמים, שפת גוף המשדרת מסר המנוגד למסר המילולי, פרשנויות של הנמען המתבססות על חוויותיו האישיות ועוד. המפתח לתקשורת איכותית נמצא באחריות שני הצדדים. מודל אפר"ת: אירוע - פרשנות - רגש - תגובה מכיוון שאיננו יכולים לדעת בוודאות מה עומד מאחורי מעשיו או אמירותיו של אדם (אם הוא לא משתף אותנו), אנו עלולים ליפול ל"מלכודת הכוונות", כלומר אנחנו מניחים או מנחשים מהן כוונותיו. פרשנות זאת (אשר פעמים רבות נובעת מהנחות היסוד שלנו) מפעילה אצלנו רגש אשר מוביל לתגובה התנהגותית (אמירה או תגובה בלתי מילולית). גם תגובה זאת נתונה לפרשנות של מקבל המסר בתורו כך שמודל זה הינו מודל מעגלי. ניתן להציג את מודל אפר"ת באופן הבא: עפ"י מודל זה, הקשבה לצד השני, מודעות לאופנים בהם אנו מפרשים התנהגויות וניסיון לאמץ משקפיים חלופיות עשויים לקדם את תהליכי התקשורת. דוגמה: כיצד נתמודד עם חייל שאיננו פועל כמצופה?- האם נכעס ונעניש? ניתן להציג את תהליך קבלת ההחלטה על התגובה באופן הגרפי הבא: אך האם יכול להיות שאני טועה באופן שבו פירשתי את הסיבה לביצועיו הנמוכים? האם יכולה להיות פרשנות חלופית? יתכן, למשל, שהחייל לא הבין כנדרש כיצד לבצע את המשימה? אולי גורם אחר מקשה עליו (מחוץ או מתוך היחידה)? מה יקרה אם נצליח למצוא פרשנות חלופית? האם יתכן שנרגיש אחרת? שנפעל אחרת? לפי המודל – שינוי בפרשנות מוביל לשינוי ברגש ולכן גם בתגובה. סגנונות תקשורת בין אישית כאמור, כולנו מפרשים ומעבירים מסרים במערכות היחסים עם הסובבים אותנו. מודעות לסגנון התקשורת האישי והבנת תהליכים בתחום זה יכולים להוביל לתקשורת איכותית ולהוות מכפיל כוח במימוש תהליכים פיקודיים וניהוליים. בחן את עצמך - מהו סגנון התקשורת הדומיננטי שלך? שאלון סגנונות התקשורת יכול לסייע לך להכיר את סגנונות התקשורת השונים ולהבין מהו סגנון התקשורת הבין אישית המאפיין אותך. לסיכום · תקשורת טובה מייצרת יחסים טובים ולכן גם משפיעה על יכולת ההנעה וההשפעה של מפקדים. · כל אירוע/מסר נתון לפרשנות. כלומר כל אירוע/מסר הוא סובייקטיבי. · הפרשנות לדברים המתרחשים או הנאמרים משפיעה על הרגש. הרגש הוא שקובע את התגובה. · הדבר היחיד שנתון לשליטתנו הוא הפרשנות שאנו נותנים לכן, אחד הפתרונות לקצר בתקשורת הוא המודעות לאופנים בהם אנו מפרשים מסרים והתנהגויות. · עצירה לצורך הקשבה וחשיבה על פרשנויות חלופיות עשויה לשנות את הרגש שלנו ביחס לאירוע ולכן את התגובה שלנו. · שינוי בפרשנות עשוי להוביל לתקשורת איכותית יותר ומתוך כך לפעולה אפקטיבית יותר. · מודעות היא המפתח לשיפור תהליכי התקשורת ומערכות היחסים עם האחרים. ערכה וניסחה: עמית בייסרמן-דגן

תקשורת בין אישית
bottom of page