top of page

מנהיגות ב"שמיכה קצרה" – מחשבות על מנהיגות בתקופת קיצוצים

התייעלות וקיצוץ הם תהליכים שמתקיימים באופן תדיר בארגונים, וגם בצה"ל. בשנים האחרונות, וגם בעת הנוכחית, מתחוללים תהליכי קיצוץ משמעותיים ביחידות צה"ל ובכוח האדם שלו הן במסגרת התוכניות הרב־שנתיות שכללו צעדי התייעלות (”קלע", ”עוז", ”תעוזה") והן במסגרת יישומו של מודל הקבע החדש (כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית הרב־שנתית "תפן" ו"חלמיש"). התהליכים האלה מציבים אתגרי מנהיגות משמעותיים למפקדים בפיקוד הביניים ובפיקוד הבכיר בנוגע לפקודיהם וליחידותיהם.

המאמר אשר פורסם בשנת 2013 בכתב העת 'מערכות', עוסק באתגרי המנהיגות בעת של קיצוצים ארגוניים. כותבי המאמר הזה בוחנים את אתגרי המנהיגות בתהליך הקיצוץ כדי לסייע למפקדים להתמודד עימו. לצורך הבחינה מתבססים הכותבים על המודל של House & Klein שמפרט את מרכיבי המנהיגות בארגון: ההקשר, משימת הקיצוץ, המנהיג, המונהגים ומשימת היחידה.

למאמר שלושה חלקים מרכזיים: ראשית, תיאור תרומתו וחלקו של כל אחד מהמרכיבים בתופעת המנהיגות. שנית, תיאור משמעותו וחלקו של כל אחד מהמרכיבים בתופעת המנהיגות בעת קיצוצים. לבסוף, מתייחסים הכותבים למענים המנהיגותיים האפשריים לאתגרים שמתוארים במאמר.

כתיבה: רום לירז ולימור גל80 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page